top of page
DSC06259.jpg

Tilintarkastus

Tilintarkastuksessa yrittäjä saa tilintarkastajalta arvokasta tietoa siitä, onko hänen toimintansa lainsäädännön mukaista ja tietoa siitä, mitkä seikat voivat aiheuttaa ongelmia verotarkastuksessa. Yrittäjä voi tällöin kohtuullisen pienellä kustannuksella hankkia varmuutta siitä, kestääkö hänen liiketoimintansa verotarkastuksen ja millaisia riskejä niihin liittyy. Useat asiakkaamme ovatkin arvostaneet tilintarkastuksessa saamaansa ohjeistusta siitä, miten tietty virhe tai menettely voidaan korjata verolainsäädännön mukaiseksi. Tällöin yritys välttyy huomattavasti suuremmilta taloudellisilta seuraamuksilta, jos verotarkastus osuu kohdalle.

 

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastuksen toimittaminen saattaa parantaa yrityksien mahdollisuutta saada julkista ja yksityistä rahoitusta. Tilintarkastukselle annetaan tyypillisesti suurta merkitystä silloin, kun yritys hakee lainaa pankista tai ulkopuolisilta sijoittajilta. Joissain tapauksissa myös julkisen rahan saaminen saattaa edellyttää tilintarkastusta. Joissain laajoissa investointiavustuksissa voidaan esimerkiksi edellyttää tilintarkastajan lausuntoa yrityksen omarahoitusosuudesta ja varojen käytöstä. Myös pankit saattavat joissain tapauksissa edellyttää tilintarkastusta osana lainaehtoja. Pääomasijoittajatkin saattavat toimia samoin. 

Tilintarkastus mahdollistaakin sen, että osakkaat voivat valvoa toistensa toimintaa ja saada lisää varmuutta siitä, että kukaan osakas ei käytä salaa yhtiön varoja omaksi edukseen. Tämä palvelee erityisesti hallituksessa olevia osakkaita, mutta joissain tapauksessa myös passiivisia osakkaita, jos väärinkäytökset muuttuvat niin laajoiksi, että niistä on ilmoitettava tilintarkastuskertomuksessa. Erityisesti sijoittajana toimivan osakkaan kannattaa harkita yhtiön vaatimista tilintarkastettavaksi, koska tällöin hän saa lisäkeinon valvoa operatiivisien osakkaiden toimintaa ja rahankäyttöä. 

 

Tilintarkastaja tarkastelee yrityksen myyntejä, ostoja, varastoa ja pankkitilin tapahtumia. Tarkastelua tehdessään tilintarkastaja voi havaita tyypillisiä kavalluksia, kuten käteiskassasta varastamista, yrityksen omaisuuden ottamista omaan käyttöön tai rahan ottamista tekaistuilla laskuilla. Tilintarkastajan on raportoitava näistä yrityksen johdolle, jolloin johto saa tilaisuuden puuttua toimintaan ennen kuin summat muuttuvat suuriksi.

Toimistomme tarjoaa liiketoiminnan kannalta keskeiset asiantuntijapalvelut. Tilintarkastuksen ohella voit hankkia meiltä kaiken tarvitsemasi juridisen konsultaation.

 

Tilintarkastusasiakkaamme saavat merkittävän alennuksen kaikista hankkimistaan juridisista palveluista. Kaikkein halvimman kokonaispaketin saat hankkimalla kuukausilaskupalvelun, jolla saat kaikki tarvitsemasi palvelut kiinteällä kuukausimaksulla, joka lasketaan palvelutarpeesi mukaan. Kuukausilaskupalvelusta voit lukea lisää täältä.

PANO0001-3-Pano_HDR.jpg

Tilintarkastus veroriskien hallinnassa

Tilintarkastajan tulee jossain määrin ottaa kantaa myös veroasioihin. Jos tuloksen verojaksotus tai taseen verovelat tai -saamiset ovat olennaisesti virheellisiä, tilintarkastajan tulee raportoida näistä yhtiökokoukselle tai johdolle. Meillä tilintarkastuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä vero-oikeuden osaajien kanssa.

 

Tilintarkastajamme on myös osallistunut juristina verotarkastuksiin, niihin liittyviin hallintoprosesseihin sekä useisiin talousrikosoikeudenkäynteihin, joissa on käsitelty verotukseen liittyviä asioita. Tämän vuoksi kykenemme havaitsemaan liiketoimintaan ja kirjanpitoon liittyviä veroriskejä, ja ilmoittamaan yrityksen johdolle siitä, mitkä riskitekijät ovat ja millä todennäköisyydellä niistä voi seurata mitäkin. Ilmoitamme aina havaitsemistamme veroriskeistä yhtiön johdolle.

Esimerkkejä laki- ja tilintarkastusosaamisen yhdistämisestä

Kiinteistöjen arvonlisäverotus

Olemme useassa tapauksessa varoittaneet asiakastamme, että kiinteistön arvonlisäverollinen käyttö ei välttämättä ole verotuksessa hyväksyttävää. Näissä tapauksissa kiinteistön vähennysoikeuden käyttöä onkin usein tarkastettu vastaamaan muuttuneita toimintoja.

Arvonlisäverokanta

Toisinaan olemme joutuneet varoittamaan asiakastamme, että Verohallinto todennäköisesti tulkitsisi heidän tietyt tuotteensa tai palvelunsa korkeamman arvonlisäverokannan piiriin. Toimintakäytäntöjen muutos säästi yhdellä asiakkaistamme verotuksessa tuhansia euroja verotarkastuksen osuessa kohdalle.

Laskumerkinnät ja vähennysoikeus

Olemme usein huomauttaneet asiakkaitamme, että vaikka heidän kirjanpitoaineistonsa täyttää tilinpäätöksen vähimmäisvaatimukset, ei aineisto välttämättä kestäisi verotarkastusta, jossa useita asioita tarkastellaan tilintarkastusta tiukemmin. Näissä tapauksissa kirjanpidon laatua on jatkossa parannettu huolehtimalla enemmän tositteiden laadusta.

Saamiset yrittäjältä ja puuttuva käteiskassa

Käteiskassan puuttuminen haluttiin merkitä yrittäjälle osakaslainaksi, jolloin tästä olisi tullut maksaa 30 % vero. Käytyämme keskusteluja yrittäjän kanssa arvioimme, että osakaslainaa ei tulla maksamaan takaisin, jolloin päädyimme kirjaamaan puuttuvat varat voitonjaoksi. Yrittäjä säästi verotuksessa useita tuhansia euroja, ja välttyi tulevassa verotarkastuksessa ongelmista puuttuvan käteiskassan osalta.

Yksityiskäyttöriskit

Usein pienyrityksessä on epäselvyyttä, onko tietty hankittu omaisuus tai palvelu päätynyt yrityksen käyttöön vai yrittäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Tilintarkastaja voi yleensä luottaa yrittäjän ilmoitukseen siitä, mihin käyttöön mikäkin omaisuus on hankittu. Olemme näissä tapauksissa informoineet asiakkaitamme, miltä osin kirjanpidon dokumentointi kestää verotarkastuksen ja miltä osin sitä tulisi parantaa.

Tilintarkastus sopimus- ja yhtiöoikeudellisten riskien hallinnassa

Asiakasyrityksillämme on merkittävä määrä työntekijöitä. Monet asiakasyrityksemme myös ostavat muiden yhtiöiden osakkeita sekä listaamattomista että listatuista yhtiöistä. Kumpaankin näistä voi liittyä useita erilaisia riskejä. Tilintarkastaja ei kuitenkaan usein kommunikoi näistä riskeistä, jos ne eivät ole merkittäviä.

 

Työsuhdeasioissa merkittävimpiä riskejä ovat kevytyrittäjyyden erityiskysymykset, palkkojen työehtosopimuksen mukaisuus sekä työsopimusten ehtojen sisältö ja noudattaminen. Tilintarkastustoimeksiannoissa teemme tiivistä yhteistyötä työoikeusjuristiemme kanssa ja tarkastammekin tilintarkastuksen yhteydessä, onko syytä epäillä työsuhteisiin liittyviä riskejä. Useissa tapauksissa olemmekin säästäneet asiakasyrityksiltämme merkittävän määrän rahaa havaitsemalla merkittäviä riskejä. 

Osakeyhtiöoikeudellisissa asioissa olemme usein myös havainneet käytäntöjä, joissa yritykselle aiheutuu merkittäviä rahallisia riskejä. Usein nämä liittyvät muiden yhtiöiden osakkeiden hankkimiseen tai omien osakkeiden myymiseen. Tilintarkastustyötä suorittavat henkilömme ovat kaikki yhtiöoikeuden asiantuntijoita, minkä lisäksi lakipalveluissamme työskentelee yhtiöoikeuden väitöskirjatutkija. Pystymmekin arvioimaan yhtiöoikeudellisia riskejä hyvin tarkasti tilintarkastustyön yhteydessä.

Esimerkkejä sopimus- ja yhtiöoikeudellisten riskien hallinnasta

Työehtosopimuksen mukaisuus

Tilintarkastajamme kiinnitti kuljetusalan yrityksen palkkalaskelmia tarkastaessaan huomion siihen, että palkat eivät välttämättä ole työehtosopimuksen mukaisia. Nopea vertailu työoikeusjuristimme aikaisempiin toimeksiantoihin paljastikin, että kaikkia työaikaan perustuvia lisiä ei maksettu oikein. Työnantajaa informoitiin tästä, ja asiat korjattiin tuleviin palkkoihin. Työntekijät eivät vaatineet vanhoja palkkoja takautuvasti, ja laskennallinen säästö tästä oli yli 50 000 euroa.

Listaamattoman yhtiön osakkeiden hankkiminen

Asiakasyrityksemme oli sijoittanut listaamattomaan yhtiöön siten, että se oli ostanut yhtiön osakkeita tavanomaisella kauppakirjalla. Yhtiö ei voi myydä omia osakkeitaan ilman yhtiökokouksen päätöstä. Tässä tapauksessa asianmukaisia yhtiökokouspäätöksiä ei oltu tehty luovuttajayhtiössä, ja osakkeiden luovutusta rasitti mitättömyysriski. Tämän lisäksi osakkeet luovuttanut yhtiö ei ollut noudattanut yhtiöjärjestyksen määräyksiä lunastuslausekkeesta. Asiat korjattiin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä, lakipalvelumme laativat näihin tarvittavat asiakirjat. Asiakkaamme tekemään yli 20 000 euron sijoitukseen liittyvät riskit saatiin poistettua.

Kevytyrittäjyyteen liittyvät riskit

Useissa tapauksissa osa palveluista on hankittu kevytyrittäjiltä. Olemme usein informoineet yrittäjiä siitä, että jos tietty kevytyrittäjätoimittaja myy palveluita ainoastaan yhdelle yritykselle, on riski, että toiminta katsotaan kevytyrittäjyyden sijaan työsuhteeksi, jolloin työnantajalla on eläkevakuutuksiin ja muihin sivukuluihin liittyviä velvollisuuksia ja riskejä. Erityisen riskialttiita käytäntöjä ovat olleet oman osakeyhtiön laskuttaminen omalla toiminimellä sekä järjestely, joissa sama työntekijä nostaa palkkaa ja laskuttaa yhtiötä. Usein suosituksemme ovatkin johtaneet siihen, että näitä järjestelyjä on korjattu vähemmän riskialttiiksi.

Omien osakkeiden hankkiminen

Asiakasyhtiömme oli päättänyt lunastaa yhden osakkaan ulos ostamalla tämän osakkeet. Yhtiön oma pääoma ei ollut riittävä osakkeiden hankkimiseen, vaan osakkeet ostettiin velaksi. Menettely oltaisiin voitu katsoa laittomaksi varojenjaoksi. Havaittuamme tilanteen tilintarkastuksessa asia ratkaistiin konvertoimalla muita osakkailta saatuja lainoja pääomalainoiksi, jolloin laittoman varojenjaon riskit poistuivat.

DJI_0185_HDR-Edit.jpg

Rikosoikeudellinen vastuu ja siihen johtavien tilanteiden välttäminen

Tilintarkastuksessa voidaan myös tunnistaa tilanteita, joissa tietty menettely saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tilintarkastajamme on kokenut talousrikosjuristi, joka on menestyksekkäästi avustanut useita syytettyjä oikeudenkäynneissä ja julkaissut merkittävää akateemista tutkimusta aiheesta. Kykenemmekin tilintarkastuksessa tunnistamaan menettelyitä, jotka saattaisivat tiettyjen riskien realisoituessa johtaa asiakkaan talousrikostuomioon. Yksi ylpeydenaiheemme onkin, että yhdessäkään tilintarkastamassamme yhtiössä ei ole tehty verotarkastuksen yhteydessä rikosilmoitusta kirjanpitoon liittyen. Kykenemme tarkastuksessa havaitsemaan riskejä ja puutteita sekä ehdottamaan korjauksia, joilla nämä riskit saadaan poistettua.

 

Kirjanpidon lisäksi rikosoikeudellisia riskejä voi liittyä verotukseen sekä yrityksen rahoitukseen ja omaisuuteen kriisitilanteessa. Yrityksen johdon kriisitilanteissa tekemät peliliikkeet on usein tarkoitettu yrityksen pelastamiseksi sekä yrittäjän henkilökohtaisen aseman parantamiseksi. Rikosoikeudellinen sääntely kuitenkin asettaa tiettyjä rajoja, millä tavoin velkojien asemaa voi heikentää.

 

Yrityksen joutuessa maksukyvyttömyyteen yrittäjä voi saada tiettyjen peliliikkeiden jälkeen talousrikostuomion velallisen rikoksista, jos velkojien asemaa on heikennetty ennen konkurssia esimerkiksi siirtämällä yrityksen omaisuutta pois yhtiöstä. Olemme käyneet tällaisia suunniteltuja toimia usein läpi tilintarkastusasiakkaidemme kanssa, ja suosittaneet asiakkaitamme valitsemaan velkojien kannalta hyväksyttäviä toimia.

bottom of page